kihavah_huravalhi
އޮންނަތަން
ބ. އަތޮޅު
ހާލަތު
ޚިދުމަތަށް ހުޅުވިފައި
ތަރައްޤީ ކުރެވޭގޮތް
ސަބްލީސް
ތަފްސީލް
5 ސްޓާރ

ކިހަވަށް ހުރަވަޅި 5 ސްޓަރ ޑިލެކްސް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ތައިލޭންޑްގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މައިނަރ އިންޓަނޭޝަނަލް ލަބުއާން ލިމިޓެޑް އަށް ސަބްލީސް ކުރެވުނީ 23 އޮކްޓޯބަރ 2007 ގައެވެ.