developmentpic

ސަރުކާރުންވަނީ އެމް. ޓީ. ޑީ. ސީ އިން ހިންގުމަށް 9 ރަށެއް ކުއްޔަށް ދެވިފައެވެ.
މި 9 ރަށުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ރަށަކީ، ޖާގައިގެ ގޮތުންނާއި، ބައްޓަމުން، ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި އަދި ރީތިކަމުން ތަފާތު ތަންތަނަށް ވީއިރު، ތަރައްޤީ ކުރެވޭގޮތްވެސް އެއްތަނުން އަނެއްތަނާއި ތަފާތުވާނެއެވެ.

 

މަގުދުވާ

އޮންނަތަން
ގދ. އަތޮޅު
ހާލަތު
ތަރައްޤީގެ މަރުހަލާގައި، %65 ނިމިފައި
ތަރައްޤީ ކުރެވޭގޮތް
ސަބްލީސް
ތަފްސީލް
200 އެނދު
ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް
2011 ގެ ފުރަތަމަ ކްއާޓަރގައި

މަގުދުވާ ތެރުކީގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ބައިނަލްއަގްވަމީ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އަހުމަތު އައިޑެނީޒް އިންސްޓާޓް އަށް ސަބްލީސް ކުރެވުނީ 24 އޮކްޓޯބަރ 2007 ގައެވެ. މިތަނުގެ ކޮންސްޓަރަކްޝަން މަސައްކަތް ހެދިފައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގޮސް ބޭނުންވާ ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ %70 ވަނީ މިހާރު ކުރެވިފައެވެ.

 

 

ނާގޯޝި

އޮންނަތަން
ހދ. އަތޮޅު
ހާލަތު
ތަރައްޤީގެ މަރުހަލާގައި، %30 ނިމިފައި
ތަރައްޤީ ކުރެވޭގޮތް
ސަބްލީސް
ތަފްސީލް
5 ސްޓަރ، 600 އެނދު
ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް
2011 ގެ ފުރަތަމަ ކްއާރޓަރގައި

ނާގޯޝި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 5 ޑިސެމްބަރ 2007 ގައި ވަނީ ކޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އެކު ސަބްލީސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައެވެ. މިތާގެ އިމާރާތްތަކުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައިވަނީ ނިމިފައެވެ.