އަލްފާޟިލް އަލީ ނިޝާން

ޗެއާމަން

 

އަަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޝުޖާޢު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒް

ޑެފިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

 

އަލްފާޟިލާ ފަޒްލީ އަބްﷲ ވައްހާބް

ޑިރެކްޓަރ

 

އަލްފާޟިލް އާރިފް ޢަބްދުއްސަމަދު

ޑިރެކްޓަރ

 

އަަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ނިސާމް

ޑިރެކްޓަރ

 

އަަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ސައީދު

ޑިރެކްޓަރ

 

އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ފަޒީނާ

ޑިރެކްޓަރ

 

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ