އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީ

މެމްބަރުން

 • އަލްފާޟިލް އަބްﷲ ނިސާމް
 • އަލްފާޟިލް އަބްﷲ ސައީދު
 • އަލްފާޟިލް އާރިފް އަބްދުލްސަމަދު
 • އަލްފާޟިލާ އާއިސަތު ފަޒީނާ

އޮޑިޓްކޮމިޓީ ޗާޓަރު

 

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީ

މެމްބަރުން

 • އަލްފާޟިލް އަބްﷲ ނިސާމް
 • އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ސައީދު
 • އަލްފާޟިލާ ފަޒްލީ އަބްދުލް ވައްހާބު
 • އަލްފާޟިލް އާމިނާ މުހައްމަދު

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނަރޭޝަން ކޮމިޓީ ޗާޓަރު

 

ނޮކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަސް ކޮމެޓީ

މެމްބަރުން

 • އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފަރުޞަތު
 • އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ސައީދު
 • އަލްފާޟިލާ ފަޒީނާ
 • އަލްފާޟިލާ ފަޒްލީ އަބްދުލް ވައްހާބް