އަލްފާޟިލް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ


އަލްފާޟިލް

ޑެފިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

 

އަލްފާޟިލް

ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ

 

އަލްފާޟިލް

ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

 

އަލްފާޟިލާ

ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް